Sławomir LechowskiBiografia

Sławomir Lechowski, urodzony w 1981 roku w Jaśle, żona Barbara z domu Biernacka, ojciec 3 letniej Anny i 7 letniego Jakuba.

Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Górnictwo i Geologia, oraz Politechniki Łódzkiej, Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Ukończył liczne szkolenia z zakresu realizacji procesów inwestycyjnych.

Od 16 lat pracownik Fabryki Armatur JAFAR S.A., obecnie pracuje na stanowisku Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP.
Od 2009 r. aktywny członek Prawa i Sprawiedliwości.

W 2017 r. powołany do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. odpadów do „Zespołu do Spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” przy Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w 2016 r. odznaczony Srebrną Honorową Odznaką przez Prezydium Zarządu Głównego SIMP.

Delegat na ostatni Kongres Krajowy Prawa i Sprawiedliwości.

Hasło wyborcze: „Z szacunkiem dla Każdego”.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

 1. Poprawę warunków bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kontynuację modernizacji i budowy  dróg powiatowych, w tym budowy chodników.
 2. Podjęcie działań w celu wznowienia projektu budowy mostu „Przysieki – Zawodzie”.
 3. Dostosowanie stosownych aktów prawa miejscowego w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych w szczególności przy szkołach.
 4. Aktywne wspieranie przedsiębiorców oraz firm działających na terenie Gminy Skołyszyn i całego Powiatu Jasielskiego, mające na celu tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących.
 5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas pracy w grupie roboczej przy Ministerstwie Rozwoju na przykładzie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 6. Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej oraz realne i zrównoważone ich wydatkowanie, w celu rozwoju infrastruktury drogowej, rekreacyjno - sportowej oraz edukacyjnej.
 7. Działania na rzecz dalszego rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 8. Poprawę jakości życia seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Anna NigborowiczAnna Nigborowicz, urodzona w 1961 roku w Szerzynach.

Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1982 r. do chwili obecnej nauczycielka w Szkole Podstawowej w Święcanach.

W latach 1993 - 2003 pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Po 1989 roku aktywnie włączyła się w proces przemian społeczno-politycznych współtworząc pierwsze koło NSZZ „Solidarność” zrzeszające pracowników oświaty w szkole.

Obecnie przewodniczy pracom koła podlegającego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Jaśle.

Posiada doświadczenie w działalności samorządowej - w latach 1999 - 2010 sprawowała mandat radnej Rady Powiatu Jasielskiego. W latach 2002 - 2005 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.

Program wyborczy:

Jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego, całe swoje dotychczasowe życie związałam z największą moją pasją – pracą z dziećmi. W swej działalności oświatowej i samorządowej pozostawałam wierna wartościom katolickim i patriotycznym. Jako radna w swojej pracy będę się kierować tymi zasadami i wyłącznie dobrem mieszkańców.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie efektywności pozyskiwania na ten cel środków finansowych z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.
 2. Przeciwdziałanie bezrobociu.
 3. Kontynuację modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 4. Rozszerzenie programu „Bezpieczny Powiat” – dofinansowanie Straży Pożarnej i Policji.
 5. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i naukowych szkół, a także organizacji pozarządowych.
 6. Budowę dialogu z samorządami gmin w szczególności z terenu Powiatu Jasielskiego oraz jego Mieszkańcami.

Wiesława WilkBiografia

Wiesława Wilk, urodzona w 1951 roku w Jaśle, mężatka, matka dorosłej córki, mieszkanka Przysiek.

Wykształcenie średnie techniczne.

Były pracownik Fabryki Armatur JAFAR S.A. na stanowisku starszego inspektora kontroli jakości, obecnie emerytka, Sołtys Wsi Przysieki oraz radna Rady Gminy w Skołyszynie.

Program wyborczy:

Jestem osobą doświadczoną życiowo, od lat kierującą się wartościami prawicowymi, chrześcijańskimi i patriotycznymi. Jako radna Rady Powiatu w swojej pracy wykorzystam doświadczenie zdobyte podczas sprawowania mandatu radnej w Radzie Gminy Skołyszyn.      W swojej działalności będę kierować się dobrem Mieszkańców oraz podejmę działania na rzecz rozwoju Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.
 2. Dbałość o rozwój wsi i poprawę sieci infrastruktury drogowej (w tym budowę chodników) na terenach wiejskich.
 3. Budowę wspólnoty Mieszkańców w oparciu o tradycyjne, prawicowe wartości.
 4. Dialog i konsultacje z Mieszkańcami oraz samorządami gmin z terenu Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich ważnych.

Tomasz KmiecikBiografia

Tomasz Kmiecik, urodzony w 1983 roku w Jaśle, żonaty, zamieszkuje w Bączalu Górnym.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Prawa, kierunek prawo. Ukończył Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, gdzie w 2012 roku zdał egzamin radcowski.

Od ponad 10 lat związany z pracą w samorządzie lokalnym. Od 2008 roku pracuje przy obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego Gminy Skołyszyn oraz Gminy Jedlicze, a także jednostek organizacyjnych tych Gmin.

Ponadto od 2013 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą – Kancelarię Radcy Prawnego w Jaśle.

Hasło wyborcze:

,,Profesjonalizm i doświadczenie”

Program wyborczy:

Decyzję o kandydowaniu w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle podjąłem z uwagi na chęć wykorzystania swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego dla zapewnienia rozwoju powiatu i poprawy jakości życia jego Mieszkańców oraz rozwiązywania lokalnych problemów. Czuję się mocno związany z lokalną społecznością, której jestem częścią.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Działania mające na celu rozwój i modernizację szeroko rozumianej infrastruktury drogowej, w tym również w zakresie transportu zbiorowego.
 2. Rozwój placówek ochrony zdrowia, m.in w zakresie opieki nad osobami starszymi         i chorymi.
 3. Działania służące sprawnej i skutecznej realizacji polityki prorodzinnej oraz pomocy społecznej.
 4. Przeciwdziałanie bezrobociu.
 5. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 6. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym
  w rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 7. Podjęcie dialogu oraz prowadzenie konsultacji z Mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych. 

Stanisław ŚwięchBiografia

Stanisław Święch, urodzony w 1957 roku w Jaśle, żonaty, ojciec córki i dwóch synów.

Wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Od ponad 40 lat działacz społeczny i ratownik OSP, pełni społecznie funkcję Członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie i Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ponadto od 2011 roku pełni społeczną funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, od 30 lat Komendant Gminny Związku OSP RP w Skołyszynie, a od 1997 r. prezes OSP Skołyszyn. Instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Liwocz” w Brzyskach.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Znakiem Związku OSP RP za działalność społeczną.

Autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków MSWiA, KG PSP, ZG ZOSP RP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lokalnej Grupy Działania „Liwocz” i innych.

Program wyborczy:

Od dziecka jestem związany z Gminą Skołyszyn, na rzecz której od dziesięcioleci działam na gruncie społecznym i zawodowym. Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu pracuję i tu działam. Znam problemy mieszkańców Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn. Liczę na Państwa przychylność
i poparcie.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. 1. Poprawę infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymania w należytym porządku rowów, budowę chodników (w tym chodnika przy drodze w kierunku cmentarza w Skołyszynie), rozwiązanie problemu z przebudową mostu na granicy Jabłonicy i Czermną.
 2. 2. Poprawę transportu zbiorowego.
 3. 3. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 4. 4. Dalszą poprawę warunków działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w tym budowy niezbędnego lądowiska dla helikopterów LPR;
 5. 5. Poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa Mieszkańców w tym w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej.